اخبار

اخبار مهم روزانه و هفتگی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وثخوز

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمايه گذاری و توسعه خوزستان با نماد “وثخوز” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/08/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 885 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد غناب

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت  گروه صنعتی ناب با نماد “غناب” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/31 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۷۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ساربیل

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سيمان آرتا اردبيل با نماد “ساربيل” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 3000 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد آبین

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت کشت وصنعت آب شيرين با نماد “آبين” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/31 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۴۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وثوق

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری وثوق امین با نماد “وثوق” برای سال مالی منتهی به 1402/04/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/13 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 16 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد آتیه
زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد کحافظ

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری کاشی و سرامیک حافظ با نماد “کحافظ” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/28 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 78 ریال سود نقدی به ازای هر […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وساخت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمايه گذاری ساختمان ايران با نماد “وساخت” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/08 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 44 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد درازک

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت لابراتوارهای رازک با نماد “درازک” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/03/18 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲,۵۲۹ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ثپردیس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس با نماد “ثپردیس” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/11 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 50 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]