اخبار

اخبار مهم روزانه و هفتگی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد درازک

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت لابراتوارهای رازک با نماد “درازک” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/03/18 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲,۵۲۹ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ثپردیس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس با نماد “ثپردیس” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/11 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 50 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد مدیریت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد “مدیریت” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/17 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 530 ریال سود نقدی به […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد پرداخت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت به پرداخت ملت با نماد “پرداخت” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/17 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 288 ‌ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد بگیلان

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت توسعه مسیر برق گیلان با نماد “بگیلان” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/18 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 1000 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد حشکوه

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت دلیجان طلایی شکوه پارس با نماد “حشکوه” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/31 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 16 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد کاسپین

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت داروسازی کاسپین تأمین با نماد “کاسپین” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/29 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 2211 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد کترام

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت تولیدی کاشی تکسرام با نماد “کترام” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/05/14 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 112 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد کلوند

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال،زمان‌بندی پرداخت سود شرکت کاشی و سرامیک الوند با نماد “کلوند” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/25 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 4790 ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد شکلر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت نیروکلر با نماد “شکلر” برای سال مالی منتهی به 1402/08/30 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/25 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۳,۵۰۰ریال به ازای هر سهم سود نقدی هستند. سود سهامداران حقیقی که […]