اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد فزر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت زرکان آق دره با نماد “فزر” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/24 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 7220 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد دشیری

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت شيرين دارو با نماد “دشیری” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/15 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 5757 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وثخوز

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمايه گذاری و توسعه خوزستان با نماد “وثخوز” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/08/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 885 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد غناب

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت  گروه صنعتی ناب با نماد “غناب” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/31 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۷۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ساربیل

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سيمان آرتا اردبيل با نماد “ساربيل” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 3000 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد آبین

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت کشت وصنعت آب شيرين با نماد “آبين” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/31 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۴۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وثوق

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری وثوق امین با نماد “وثوق” برای سال مالی منتهی به 1402/04/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/13 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 16 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد آتیه

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت تامين آتيه کارکنان صنعت برق خراسان با نماد “آتيه” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/05/29 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۲۰ ریال سود نقدی به ازای هر […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد کحافظ

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری کاشی و سرامیک حافظ با نماد “کحافظ” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/28 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 78 ریال سود نقدی به ازای هر […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وساخت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمايه گذاری ساختمان ايران با نماد “وساخت” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/08 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 44 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]