اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وملت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری ملت با  نماد “وملت“ برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/29 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 11 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وبهمن

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری بهمن با  نماد “ وبهمن“ برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/29 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  220 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سبهان

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سیمان بهبهان با نماد “سبهان” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/08 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۴,۸۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد پردیس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری پردیس با نماد “پردیس” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/21 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۷۶۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد غگیلا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت شیر پاستوریزه پگاه گیلان با نماد “غگیلا” برای سال مالی منتهی به 1402/10/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/20 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۶۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد شخارک

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت پتروشیمی خارک با  نماد “ شخارک “ برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  ۶,۱۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد بایکا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت کارخانجات کابل سازی ایران با  نماد “ بایکا “ برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/29 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  ۱۲۵ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سفانو

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت سیمان فارس نو با  نماد “ سفانو “ برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  ۱۲,۵۰۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد آردینه

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت نشاسته و گلوکز آردینه با نماد “آردینه” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/09 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱,۳۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سجام

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت مجتمع سیمان غرب آسیا با نماد “سجام” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/14 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۸ ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. […]