اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی وثخوز

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سرمايه گذاری و توسعه خوزستان با نماد “وثخوز” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/08/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۸۸۵ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ثشرق

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سرمايه گذاری مسکن شمال شرق با نماد “ثشرق” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/22 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۳۴ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سکرد

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سيمان کردستان با نماد “سکرد” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/20 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 720 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سدشت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت صنايع سيمان دشتستان با نماد “سدشت” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/19 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲,۷۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ورنا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سرمايه گذاری گروه صنعتي رنا با نماد “ورنا” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/24 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۵۵ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ثغرب

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سرمايه گذاری مسکن شمالغرب با نماد “ثغرب” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/07 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۰۱ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ولصنم

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت ليزينگ صنعت و معدن با نماد “ولصنم” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/09  سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد چافست

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت افست با نماد “چافست” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/28 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۵۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد فمراد

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت آلومراد با نماد “فمراد” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/18 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 55 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سشرق

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سيمان شرق با نماد “سشرق” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/15 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱,۸۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]