اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وهور

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت مدیریت انرژی امید تابان هور با نماد “وهور” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲۲ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سآبیک

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سیمان آبیک با نماد “سآبیک” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/13 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۴,۰۷۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد اپال

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت فرآوری معدنی اپال کانی پارس با  نماد “ اپال “ برای سال مالی منتهی به 1402/10/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/19 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  1600ریال سود نقدی به ازای هر سهم  […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وارس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری ارس صبا با  نماد “ وارس“ برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/16 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  160ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد توریل

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت توکا ریل با  نماد “توریل“ برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  250ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی که […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد شگویا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت پتروشیمی تندگویان با  نماد “شگویا “ برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/26 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  1900ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد حآفرین

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت ریل پرداز نوآفرین  با  نماد “حآفرین” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/31 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  32ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد چکاپا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت گروه صنایع کاغذ پارس با  نماد “چکاپا “ برای سال مالی منتهی به 1402/08/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  10 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ولشرق

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت لیزینگ ایران و شرق  با  نماد “ ولشرق“ برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/20 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  70ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد رایا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت بیمه اتکایی رایا با  نماد “ رایا “ برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/13 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 11 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]