اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد واتی

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند با  نماد “واتی” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/26 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  1400 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سبجنو

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت سیمان بجنورد با نماد “سبجنو” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/24 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 1350ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی و […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ثامان

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت سامان گستر اصفهان با نماد “ثامان” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/25 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت   200 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد لوتوس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت  تامین سرمایه لوتوس پارسیان با نماد “ لوتوس” برای سال مالی منتهی به 1402/10/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/13 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت   570 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  […]

زمانبندی پردات سود نقدی نماد گلدیرا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت صنایع گلدیران با نماد “ گلدیرا” برای سال مالی منتهی به 1402/10/10به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/10 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 160ریال  سود نقدی به ازای هر سهم هستند. سود سهامداران حقیقی (با […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد فن افزار

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت توسعه فن افزار توسن با نماد “فن افزار” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/01 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 1100 ریال  سود نقدی به ازای هر سهم هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد رکیش

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت کارت اعتباری ایران کیش با نماد “رکیش” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/26 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  25 ریال  سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ساوه

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت سیمان ساوه با نماد “ساوه” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 22،200 ریال  سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد تاتمس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر با نماد “تاتمس” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/02 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 80ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد گکوثر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان با نماد “گکوثر”برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/28 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 200 ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. […]