اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد جم پیلن

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت  پتروشیمی جم پیلن با نماد “جم پیلن” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  24،300 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وامید

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با نماد “وامید” برای سال مالی منتهی به 1402/10/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲,۱۳۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سپیدار

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سپیدار سیستم آسیا با نماد “سپیدار” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/26 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۷,۲۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وثنو

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری ساختمان نوین با نماد “وثنو” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/14 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌‌اند مشمول دریافت ۴۶۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد شپاکسا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری پاکسان با نماد “شپاکسا” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/15 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته ‌اند مشمول دریافت ۳۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد پکویر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت  کویرتایر با نماد “پکویر” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/05 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌ اند مشمول دریافت  800 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد فبستم

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت صنایع بسته بندی مشهد با نماد “فبستم” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/29 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  100ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد غشان

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت شیر پاستوریزه پگاه خراسان با نماد “غشان” برای سال مالی منتهی به 1402/10/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌ اند مشمول دریافت ۲۰۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد درازی

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت  پخش رازی با نماد “درازی” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/19 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  1020ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی  […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد غبشهر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت صنعتی بهشهر با نماد “غبشهر” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/18 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌‌اند مشمول دریافت ۱۰۵ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی  […]