اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وتجارت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت بانک تجارت با نماد “وتجارت” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/31 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۶۶ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد بپاس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت بیمه پاسارگاد با  نماد “بپاس“ برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/22 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 220 ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. سود سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سشمال

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شرکت سیمان شمال با نماد “سشمال” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/20 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۳,۵۳۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد شبصیر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با نماد “شبصیر“ برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/21 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  2,110 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد بمولد

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت  مولد نیروگاهی تجارت فارس با  نماد “ بمولد“ برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/27 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  410ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. در […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد توسن

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین با  نماد “توسن“ برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/19 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  500ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد فغدیر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با  نماد “فغدیر“ برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  1060 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد شنفت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت نفت پارس با  نماد “ شنفت “ برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/29 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  830 ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ولغدر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت لیزینگ خودرو غدیر با  نماد “ولغدر“ برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/20 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  30ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد و الماس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان با نماد “ والماس “ برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/27 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  500 ریال سود نقدی به ازای […]