اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سنوین

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری اقتصاد نوین با نماد “سنوین” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/28 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۰۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد بالبر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت کابل البرز با نماد “بالبر” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/28 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. در صورتی که […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد بالاس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن با نماد “بالاس” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 68 ریال سود نقدی به ازای هر […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وسکاب

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها با نماد “وسکاب” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/09 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲۵۰ ریال سود نقدی به ازای […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سپ

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد “سپ” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/02 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۹۵ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وتوسم

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری توسعه ملی با نماد “وتوسم” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/27 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۵۶۳ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وسپه

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری سپه با نماد “وسپه” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/05 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱,۱۹۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سکرما

یرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت گروه صنایع سیمان کرمان ناما با نماد “سکرما” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/18 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۵,۵۳۲ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد غدشت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت فرآورده های غذایی دشت مرغاب با نماد “غدشت” برای سال مالی منتهی به 1402/03/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/09/21 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲۷ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ناما

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما با نماد “ناما” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/05 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱,۰۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر […]