اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سصوفی

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت کارخانجات سیمان صوفیان با نماد “سصوفی” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/22 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  5600 ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد تکیمیا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت تامین سرمایه کیمیا با نماد “تکیمیا” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/19 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  250 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد غشصفا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت  شیر پاستوریزه پگاه اصفهان با نماد “غشصفا” برای سال مالی منتهی به 1402/10/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/27 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  485 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد رانفور

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت خدمات انفورماتیک با نماد “رانفور” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/05 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۳۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد گنگین

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت  اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان با نماد “گنگین” برای سال مالی منتهی به 1402/10/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/02/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 4000 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد غشاذر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی با نماد “غشاذر” برای سال مالی منتهی به 1402/10/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/21 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۴۰۰ ریال سود نقدی به ازای هرسهم هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد دعبید

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی با نماد “دعبید” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/15 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۷۰ ریال سود نقدی به ازای هرسهم هستند. سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد غفارس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت شیر پاستوریزه پگاه فارس با نماد “غفارس” برای سال مالی منتهی به 1402/10/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/21 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۶۰۰ ریال سود نقدی به ازای هرسهم هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ساینا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت  صنایع بهداشتی ساینا با نماد “ساینا” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/18 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 330 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند.  در […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سبزوا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت  سیمان لار سبزوار با نماد “سبزوا” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/10 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  21 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]