اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد لپیام

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت گسترش صنایع پیام  با  نماد “لپیام” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/27 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 89 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سیستم

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت همکاران سیستم  با  نماد “سیستم” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/19 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 1800ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی و حقوقی(به […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ما

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری بیمه ما با نماد “ما ” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/21 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  300 ریال  سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد تاپکیش

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با نماد “تاپکیش” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/26 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته ‌اند مشمول دریافت ۲۶۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سیدکو

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با نماد “سیدکو” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/09 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  1850ریال  سود نقدی به ازای هر سهم  […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد شهر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شرکت گروه مالی شهر با نماد “شهر” برای سال مالی منتهی به 1403/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/13 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته ‌اند مشمول دریافت 50 ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی غگلستا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت شیر پاستوریزه پگاه گلستان با نماد “غگلستا” برای سال مالی منتهی به 1402/10/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/28 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد فرابورس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت فرا بورس ایران با نماد “فرابورس” برای سال مالی منتهی به 1402/12/29به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/03/19 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وطوبی

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی با نماد “وطوبی” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/13 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  ۲۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد قشرین

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با نماد “قشرین” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/09 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  ۱۷ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]