اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد بمپنا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود تولید برق عسلویه مپنا با نماد “بمپنا” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/29 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌‌اند مشمول دریافت ۱۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد بهیر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند با نماد “بهیر” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/18 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌ اند مشمول دریافت ۲۶ ریال سود نقدی به […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد گکیش

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران- کیش با نماد “گکیش” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/27 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۰ ریال سود نقدی به […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد وفردا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت بیمه هوشمند فردا با نماد “وفردا” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/29 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۶ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند.  سود سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد کیا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت کیا الکترود شرق با نماد “کیا” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/27 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 77 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سایرا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت ایرانیت با نماد “سایرا” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی  […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سغدیر

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت توسعه سرمایه و صنعت غدیر با نماد “سغدیر” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/27 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱,۱۹۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد حپارسا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان با نماد “حپارسا” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/27 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۵,۷۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد واتی

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند با نماد “ واتی” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30به شرح زیر است. سهامدارانی که در تاریخ 1403/01/26 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 1400 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد قنقش

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت قند نقش جهان  با نماد “قنقش” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت 58 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]