اخبار سود نقدی

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد شمواد

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی  با نماد “شمواد ” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/26 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  300 ریال سود نقدی به ازای هر […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد امین

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت تامین سرمایه امین  با نماد “امین ” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/23 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  265 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد ثفارس

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت عمران و توسعه فارس با نماد “ثفارس” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/10/30 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۶۴ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد آبین

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت کشت وصنعت آب شیرین با نماد “آبین” برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/04/31 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۴۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد اتکاسا

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت بیمه اتکایی سامان با نماد “اتکاسا” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/22 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۰۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد اتکای

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمانبندی پرداخت سود شركت  بیمه اتکایی ایرانیان با نماد “اتکای ” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/20 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت  200 ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد قیستو

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت قند بیستون با نماد “قیستو” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/08 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۵۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سهامداران حقیقی که […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد بکاب

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت صنایع جوشکاب یزد با نماد “بکاب” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/24 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۲۸ ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد سمازن

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت سیمان مازندران با نماد “سمازن” برای سال مالی منتهی به 1402/09/30 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/12/17 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۳,۹۳۵ریال سود نقدی به ازای هر سهم  هستند. سود سهامداران حقیقی […]

زمانبندی پرداخت سود نقدی نماد کسرام

پیرو اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال، زمان‌بندی پرداخت سود شركت پارس سرام با نماد “کسرام” برای سال مالی منتهی به 1402/06/31 به شرح زیر است.  سهامدارانی که در تاریخ 1402/11/29 سهامدار این نماد بوده و در مجمع عمومی عادی شرکت داشته‌اند مشمول دریافت ۱۰ریال سود نقدی به ازای هر سهم هستند. سود سهامداران حقیقی […]